Assignments

Description.

Bài thực hành cuối khóa

Hãy quan sát con & thử đánh giá xem con bạn thuộc nhóm tính cách nào.  Và cách ứng xử đúng của ba mẹ phù hợp với nhóm tính cách này.

Bài thực hành cuối khóa

Hãy quan sát con & thử đánh giá xem con bạn thuộc nhóm tính cách nào.  Và cách ứng xử đúng của ba mẹ phù hợp với nhóm tính cách này

Bài thực hành cuối khóa

Hãy quan sát con & thử đánh giá xem con bạn thuộc nhóm tính cách nào.  Và cách ứng xử đúng của ba mẹ phù hợp với nhóm tính cách này