Workshop DISC (04/2022)

Các chủ đề của khóa học

2 Video

Buổi 1?

Tổng quan về DISC
Phần 1: Tổng quan DISC2:3:15

Buổi 2?

Tính cách và nghề nghiệp / Cách tương tác với mỗi tính cách
Free

Want to receive push notifications for all major on-site activities?