Workshop DISC (04/2022)

Categories: Parenting
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

Buổi 1
Tổng quan về DISC

  • Phần 1: Tổng quan DISC
    02:03:15

Buổi 2
Tính cách và nghề nghiệp / Cách tương tác với mỗi tính cách

Want to receive push notifications for all major on-site activities?